Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Alma Mediapartners Oy
PL 368
00101 Helsinki
Puh. 010 665 000
Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 3 C, 00100 Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Paula Jokisalo
Postiosoite: PL 368, 00101 Helsinki
Sähköposti: info@gofinland.fi

3. Rekisterin nimi

Gofinland-palvelun asiakasrekisteri

4. Rekisterin tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia Alma Mediapartners Oy:n Gofinland-palvelussa uutiskirjeen tilanneiden tai varauksen tehneiden luonnollisten henkilöiden yhteystieto- ja asiakasrekisterinä. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, asiakas- ja suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Alma Mediapartners Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä voi kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.

5. Rekisterin tietosisältö

Gofinland-palvelun käyttäjärekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Katuosoite, postinumero ja – toimipaikka
 • Maa
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Lisätietoja
 • Henkilön itse ilmoittamia kiinnostusalueita koskevia tietoja
 • Tietoja rekisteröidyn ammatista, koulutuksesta, siviilisäädystä ja tulotasosta kerätään vain rekisteröidyn suostumuksella
 • Palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity antaa itse rekisterissä olevat tiedot palvelun käytön yhteydessä. Tietolähteinä ovat lisäksi:

 • Evästeet tai muut vastaavat tekniikat
 • Alma Media -konserniin kuuluvien suomalaisten yhtiöiden henkilörekisterit
 • VRK/Väestötietojärjestelmä, Postin osoitetietojärjestelmä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekisterit ja muut vastaavat yksityiset ja julkiset rekisterit

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Gofinland-palvelussa mukana oleville henkilön itse valitsemille vuokrakohteiden tarjoajille.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lle talletetut tiedot

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Käyttöoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista.

Rekisteriin ei kerry manuaalisesti käsiteltävää aineistoa.

9. Rekisteritietojen tarkastaminen

Gofinlandin käyttäjillä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

10 Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua Gofinland-palveluun liittyvän uutiskirjeen tilaus. Rekisteröidyllä on myös oikeus milloin tahansa kieltää muu rekisterin tietojen perusteella tapahtuva suoramarkkinointi. Uutiskirjeen lopettamisilmoitus voidaan tehdä uutiskirjeessä annetun linkin kautta ja kieltoilmoitus muun suoramarkkinoinnin osalta voidaan tehdä ilmoittamalla siitä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse. Alma Mediapartners Oy:llä on kuitenkin kielto-oikeudesta huolimatta oikeus käsitellä voimassa olevan varauksen tehneiden henkilöiden tietoja niin kauan kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta välttämätöntä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.