Gofinland-palvelun käyttöehdot

1. YLEISTÄ

Tämä sopimus sisältää Alma Mediapartners Oy:n tuottaman ja ylläpitämän Gofinland.fi-verkkopalvelun (jatkossa "Palvelu") käyttöä koskevat ehdot. Palvelu voi käsittää verkkojulkaisuja, verkkoyhteisöjä, sähköpostipalveluja, internet-liittymiä, majoituskohteiden ja matkailuaktiviteettien kysyntä-, tarjonta- ja saatavuustietoa välittäviä palveluja ja muita vastaavia palveluja samoin kuin linkkejä muiden palveluntarjoajien verkkosivustoille ja muihin palveluihin.

Käyttäjän tulee tutustua käyttöehtoihin huolellisesti ennen Palvelun käyttämisen aloittamista. Hyväksymällä nämä käyttöehdot tai käyttämällä Palvelua käyttäjä sitoutuu noudattamaan tämän asiakirjan ehtoja kokonaisuudessaan. Käyttäjän ei tule käyttää Palvelua, ellei hän hyväksy käyttöehtoja.

2. SOPIJAPUOLET

Tätä sopimusta sovelletaan Alma Media Oyj:n tytär-, osakkuus- ja läheisyhteisöjen ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa, joka koskee Asiakkaan oikeutta käyttää ALMA MEDIAN verkkopalveluita.

3. MÄÄRITELMÄT

Asiakas (jatkossa "Asiakas") on juridinen tai luonnollinen henkilö, jolla on tämän sopimuksen mukainen oikeus käyttää Palvelua.

ALMA MEDIALLA (jatkossa "ALMA MEDIA " tai "Palveluntarjoaja") tarkoitetaan Alma Media Oyj:n tytäryhtiöitä, osakkuusyhtiöitä ja läheisyhteisöjä. Läheisyhteisöllä tarkoitetaan yhtiötä tai yhteenliittymää, jonka omistuksesta tai palvelun toteuttamisesta Alma Media Oyj:llä, sen tytäryhtiöllä tai osakkuusyhtiöllä on huomattava osuus.

Aineistolla (jatkossa "Aineisto") tarkoitetaan Palvelussa missä tahansa muodossa olevaa aineistoa, kuten artikkeleita, ilmoituksia, kuvia, videoita, mainoksia, myyntiesitteitä, piirroksia, ääntä yms. Aineisto voi olla Palveluntarjoajan, Asiakkaan tai kolmannen tahon Palveluun tuottamaa.

Järjestelmällä (jatkossa "Järjestelmä") tarkoitetaan laitteistoja, palvelimia ja ohjelmistoja, joilla ALMA MEDIA ylläpitää Palvelua.

Kohteella (jatkossa "Kohde") tarkoitetaan sitä vuokrattavaa majoitustilaa, matkailuaktiviteettia tai muuta tuotetta tai palvelua, josta tai joista Kohdetta tarjoava Asiakas välittää tarjonta- ja saatavuustietoa Palvelussa.

4. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO

Niiden Palveluiden osalta, joiden käyttäminen ei vaadi Asiakkaan rekisteröitymistä, Asiakas hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja käyttämällä Palvelua. Rekisteröitymistä edellyttävien Palveluiden käytön osalta sopimus tulee Asiakkaan taholta voimaan, kun Asiakas on hyväksynyt tämän sopimuksen ehdot ja täyttänyt Palvelun avauksessa tarvittavat tiedot ALMA MEDIAN Palveluun liittyvillä www-sivuilla ja rekisteröitynyt Palveluun painiketta painamalla tai muulla Palveluntarjoajan kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Asiakas on rekisteröitynyt, kun Palveluntarjoaja on myöntänyt Asiakkaalle salasanan. Palveluntarjoajan taholta sopimus tulee voimaan kun Asiakkaan rekisteröityminen Palveluun on hyväksytty.

5. SOPIJAPUOLTEN OIKEUDET, VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

5.1 Asiakkaan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Asiakkaalla on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet:

5.1.1 Asiakkaan oikeudet

5.1.1.1 Asiakkaan oikeus käyttää Palvelua

Asiakkaalla on oikeus käyttää Palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Palvelun kautta Asiakkaalla voi olla pääsy myös muiden tiedontuottajien ja palveluntarjoajien vastuulla oleviin palveluihin, joiden käyttäminen saattaa edellyttää erillisten käyttöehtojen hyväksymistä. Asiakkaalla on oikeus tehdä yksi kopio Aineistosta Palvelun käyttöä varten. Asiakas voi käyttää Aineistoa ainoastaan omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa yksityisessä käytössä. Kaikki Aineiston kaupallinen käyttö on kielletty ilman ALMA MEDIAN erikseen antama kirjallista lupaa.

5.1.1.2 Asiakkaan käyttäjätunnus ja salasana

Rekisteröityessään Asiakas saa Palveluun henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas sitoutuu säilyttämään ne huolellisesti ja pitämään ne omana tietonaan. Asiakas vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

5.1.1.3 Asiakkaan oikeus rekisteröityä

Ainostaan olemassa olevalla juridisella tai luonnollisella henkilöllä on oikeus rekisteröityä Asiakkaaksi. Luonnollisen henkilön rekisteröitymisen edellytyksenä maksullisiin palveluihin on vähintään 15 vuoden ikä. Alle 18 -vuotiaalta tai muutoin vajaavaltaiselta edellytetään maksullisten Palveluiden ostamiseen edunvalvojan (aik. holhoojan) suostumus tai että oikeustoimi on olosuhteisiin nähden tavanomainen ja merkitykseltään vähäinen tai että oikeustoimi tehdään vajaavaltaisen omalla työllä ansaitsemilla varoilla.

5.1.1.4 Asiakkaan reklamointioikeus

Asiakkaalla on oikeus vedota toimittamaansa Aineistoon liittyvään virheeseen ilmoittamalla virheestä kirjallisesti Palveluntarjoajalle 14 päivän kuluessa siitä, kun Asiakas on havainnut virheen tai kun Asiakkaan olisi pitänyt virhe havaita.

5.1.2 Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet

5.1.2.1 Asiakkaan vastuu laitteista, käytöstä yms.

Asiakas vastaa Palvelun käyttämiseen tarvittavien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai muille Internetin käyttäjille. Haittaa, häiriötä tai vahinkoa mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästä irrotettava verkosta. Asiakas vastaa siitä, että hän ei Palvelua käyttäessään aiheuta häiriötä muille käyttäjille eikä loukkaa muiden käyttäjien, Palveluntarjoajan eikä kolmansien oikeuksia.

5.1.2.2 Asiakkaan vastuu immateriaalioikeuksien loukkauksesta

Asiakas sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä tai välittämättä Palvelussa Aineistoa, joka on lain ja/tai hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä. Asiakas vastaa siitä, että Asiakas ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä Palvelussa tai Palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua Aineistoa ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan em. verkkoon tuottamaansa Aineistoon liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista ja korvauksista. Asiakas vastaa myös kuvissaan ja videomateriaalissaan esiintyvien tunnistettavien henkilöiden suostumuksista ao. Aineiston käyttöön tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

5.1.2.3 Asiakkaan vastuu maksuista

Asiakas vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista tai Palvelun käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle (esim. Internet-verkon käyttömaksut ja puhelumaksut).

5.1.2.4 Asiakkaan vastuita ja velvollisuuksia koskevia muita ehtoja

Asiakas vastaa siitä, että hänen Palvelussa tai Palvelun kautta tarjoamansa Kohteet eivät ole lain ja/tai hyvän tavan vastaisia ja että hänellä on oikeus mainittuun toimintaan.

Asiakas vastaa siitä, että hänen Palvelussa tarjoamiensa Kohteiden tiedot ovat oikeita ja että Asiakkaalla on oikeus tarjota Kohteet Palvelussa ilmoittamaansa käyttötarkoitukseen. Asiakas on velvollinen viipymättä päivittämään Kohteiden tietojen muutokset.

Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla oikeuksilla suojattua Aineistoa. Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan.

Asiakas ei saa myydä, välittää tai muutoin luovuttaa Palvelua tai sen osaa eikä käyttää muuta kuin itse tuottamaansa Aineistoa osana toisia palveluita.

Asiakas myöntää Palveluntarjoajalle oikeuden sopimuksen voimassaoloaikana ja sen päättymisen jälkeen korvauksetta editoida, kopioida, julkaista tai muutoin saattaa yleisön saataville Aineistoa, jonka Asiakas on Palvelussa tuonut saataville, samoin kuin muuttaa Aineistoa ja luovuttaa edellä tässä kohdassa tarkoitetut oikeutensa edelleen.

Asiakas on vastuussa ALMA MEDIALLE ja/tai suoraan taholle jonka oikeuksia Asiakas on loukannut mahdollista väärinkäytöksistä sekä lain- ja/tai sopimuksenvastaisesta toiminnastaan.

Asiakas ei saa sisällyttää Palvelua tai sen osaa omalle kotisivulleen taikka linkittää Palvelua ansiotarkoituksessa ilman ALMA MEDIAN kirjallista lupaa.

Asiakkaan on viipymättä ilmoitettava Palveluntarjoajalle Asiakkaan nimi- ja osoitetietojen muuttumisesta. Asiakas sitoutuu palauttamaan tai hävittämään kaiken Palveluntarjoajalta saamansa Aineiston sopimussuhteen päättyessä siten kuin Palveluntarjoajan kanssa erikseen sovitaan.

Asiakas vastaa Palveluun toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Asiakas tiedostaa ja hyväksyy, että ALMA MEDIA ei ole Palvelua tarjotessaan valmismatkalainsäädännössä (esim. valmismatkalaki (1079/1994)) tarkoitettu matkanjärjestäjä tai matkanvälittäjä. Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää ALMA MEDIAA kohtaan mitään vaatimuksia ao. lainsäädäntöön liittyen. Asiakas vastaa itse mahdolliseen matkanjärjestäjä- tai matkanvälittäjästatukseensa liittyvistä velvoitteista.

5.1.2.5 Tietoturvallisuus

Asiakas on tietoinen siitä, että Internet toimintaympäristönä saattaa aiheuttaa Palvelun ja Järjestelmän toimivuuteen puutteita ja että tietoturvallisuus muodostaa riskin nykyisissä tietojärjestelmissä sekä vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän tai muun vastaavan atk-laitteen suojauksesta.

5.2 ALMA MEDIAN oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

ALMA MEDIALLA on muiden tässä sopimuksessa mainittujen oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien ohella seuraavat oikeudet, vastuut ja velvollisuudet:

5.2.1 ALMA MEDIAN oikeudet

5.2.1.1 Väliaikaiset turvatoimet

Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muuttaa tai kieltää sopimattomaksi katsomansa Aineiston julkaiseminen, erityisesti mikäli Aineisto on lakien, hyvän tavan tai markkinointisäännösten vastaista. Palveluntarjoajalla on oikeus estää Asiakkaan Palvelun käyttö toistaiseksi, mikäli Palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että Palvelua käytetään näiden ehtojen vastaisesti, lain tai hyvän tavan vastaiseen tarkoitukseen tai mikäli viranomainen sitä pyytää.

5.2.1.2 Maksullisiin palveluihin liittyvä tiedonsaantioikeus

Maksullisten Palvelujen osalta Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa Asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan vaatia elinkeinonharjoittaja-Asiakkaalta kohtuullista ennakkomaksua tai vakuutta. Asiakkaana olevalta juridiselta henkilöltä voidaan vaatia Y-tunnus tai vastaava rekisterinumero. Asiakkaan ja Palveluntarjoajan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi Palveluntarjoaja voi kerätä henkilötunnuksen laskutusasiakkailta, jotka ovat luonnollisia henkilöitä.

5.2.1.3 Asiakkaan tunnusten muutosoikeus

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Asiakkaan käyttäjätunnusta, Palvelusta saamaansa salasanaa tai muita Palvelun käyttöön tarvittavia tai liitettäviä tietoja, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä Palveluntarjoajan tietojärjestelmissä.

5.2.1.4 Palveluntarjoajan oikeus muuttaa Palvelun sisältöä

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa Palvelun sisältöä. Mahdollisista olennaisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen Palveluun liittyvällä www-sivulla tai Asiakkaan laskutus- tai sähköpostiosoitteeseen. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia, kuten laitteistojen tai ohjelmistojen päivityksiä.

5.2.1.5 Palveluntarjoajan oikeus keskeyttää Palvelu

Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Palvelu, jos se on välttämätöntä Palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi tai mikäli lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot taikka alan keskeisten järjestöjen suositukset tätä edellyttävät. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä.

5.2.2 ALMA MEDIAN vastuut ja velvollisuudet

5.2.2.1 Vastuu sisällöstä ja kolmansien osapuolten palveluista

Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen Palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai siihen liittyvän tietotuotteen tai palvelun toimintavarmuutta tai Palvelun kautta saavutettavien palveluiden toimintavarmuutta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palveluun sisältyvistä tai Palvelun kautta saatavilla olevista kolmansien osapuolten palveluista eikä niiden käytöstä, virheistä, toimimattomuudesta tai muista syistä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista kuluista tai vahingoista.

Palveluntarjoaja ei ole Kohteiden omistaja, vuokraaja tai tuottaja, vaan tarjoaa ainoastaan Palvelun, jonka kautta Asiakkaat voivat etsiä, vertailla ja varata haluamiaan Kohteita. Palveluntarjoaja ei ole Kohteita koskevien vuokraus- tai muiden sopimusten tai sitoumusten osapuoli eikä siten vastaa miltään osin Kohteista, niihin liittyvistä maksuista tai muista Asiakkaan ja Kohdetta tarjoavan tahon välisistä sitoumuksista.

5.2.2.2 Vahingonkorvausvelvollisuus

Maksuttomien palveluiden osalta Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Palvelun, tai siihen linkitettyjen sivustojen, käytöstä johtuvista välittömistä, välillisistä tai muista vahingoista, mukaan lukien menetetyt tulot, liiketoiminnan keskeytyminen tai ohjelmien tai tallennettujen tietojen häviäminen tai menettäminen, vaikka Palveluntarjoaja olisi saanut tiedon kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Maksullisten Palvelujen osalta Palveluntarjoaja vastaa ainoastaan tuottamuksellaan Asiakkaalle aiheuttamistaan välittömistä vahingoista. Palveluntarjoajan vastuun enimmäismäärä on Asiakkaan yhden (1) kuukauden ajalta Palvelusta maksamien maksujen määrä.

5.2.2.3 Vastuu Palvelussa esitetyistä tiedoista ja kaupan pidettävistä tuotteista

Palvelun sisältö tarjotaan "sellaisena kuin se on". Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tai sen kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta tai Palvelussa tarjottavien tai välitettävien Kohteiden tai palveluiden virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

5.2.2.4 Vastuu Järjestelmän toimivuudesta

Palveluntarjoaja ei vastaa Järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta. Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Internet -verkon omalta osaltaan häiriöttömänä.

5.2.2.5 Vikojen ja häiriöiden korjaus

Palveluntarjoaja korjaa Palvelun mahdolliset viat ja häiriöt normaalina työaikana viasta tai häiriöstä ilmoituksen saatuaan ilman tarpeetonta viivytystä.

5.2.2.6 Tietoturvallisuus

Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että Palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvallisuuden puutteiden eikä tietoturvariskien kuten tietokonevirusten Asiakkaille aiheuttamista vahingoista.

5.3 Oheispalvelut

5.3.1 Kuvauspalvelu

ALMA MEDIA tarjoaa yksityishenkilöinä Palvelua käyttäville Asiakkaille rekisteröitymistä edellyttävän, maksullisen kuvauspalvelun, jonka hinnat ja muut ehdot ALMA MEDIA ilmoittaa kulloinkin näissä käyttöehdoissa tai Palvelussa.

Kuvauspalvelu on käytettävissä vain Suomessa, ja yksi Kohde kuvataan vain kerran. ALMA MEDIA sitoutuu tarjoamaan Asiakkaalle vain yhden kuvauskerran, riippumatta kuvaushetken sää- tai muista olosuhteista sekä siitä, millaisessa kunnossa Kohde on kuvaajan saapuessa Kohteeseen.

ALMA MEDIA lisää kuvauspalvelun kautta otetut kuvat Kohteeseen, ja Asiakas sitoutuu pitämään ne Palvelussa, ellei kuvien poistamiseen ole erityisiä syitä. ALMA MEDIA lisää kuviin Gofinlandin vesileiman väärinkäytösten estämiseksi.

Asiakkaalla on oikeus käyttää kuvia muokkaamattomana haluamallaan tavalla. ALMA MEDIA saa kuviin vapaan ja rajoituksettoman käyttöoikeuden, ml, oikeus muuttaa kuvia hyvän tavan mukaisesti sekä luovuttaa oikeutensa edelleen.

6. MAINOKSET JA ILMOITUKSET

Mainosten ja ilmoitusten julkaisuun ALMA MEDIAN viestimissä sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Palveluntarjoajan ilmoittamia ehtoja. Mainostajan/ilmoittajan on noudatettava kulloinkin voimassa olevia mainonnan kansainvälisiä perussääntöjä.

Kaikki hyväksytyt mainokset/ilmoitukset pyritään julkaisemaan sovittuina päivinä. Mikäli mainosta/ilmoitusta ei tuotannollisista tai muista toiminnallisista syistä tai Asiakkaasta, ulkopuolisesta tiedontuottajasta tai ulkopuolisesta palveluntarjoajasta johtuvasta syystä kuitenkaan voida julkaista, ALMA MEDIA ei vastaa tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

ALMA MEDIAN vastuu mainoksen/ilmoituksen poisjäämisestä tai julkaisemisessa sattuneesta virheestä rajoittuu enintään mainoksesta/ilmoituksesta maksetun määrän palauttamiseen.

Huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa mainoksen/ilmoituksen julkaisemisesta tai tarkoitetusta julkaisupäivästä lukien.

7. PALVELUN HINNAT/MAKSUT

Palvelun käyttö on majoitusta tai matkailuaktiviteetteja etsivälle käyttäjälle pääosin maksutonta, ja käyttäjän mahdolliset varaus- ja muut maksut peritään vasta siinä vaiheessa, kun hän tekee Palvelun kautta varauksen Kohteen tarjoavalta taholta. Palveluntarjoaja varaa kuitenkin oikeuden koska tahansa muuttaa kaiken tai osan Palvelun maksuttomasta sisällöstä maksulliseksi.

Asiakas voi tämän sopimuksen hyväksyttyään korvauksetta valita käytettäväkseen haluamiensa Palveluiden maksuttomat osat. Mikäli Asiakas on siirtymässä maksullisiin Palveluihin, tulee se Palvelussa selkeästi näkyviin.

Maksullisten Palvelujen osalta Asiakas maksaa Palveluntarjoajalle mahdollisen liittymismaksun sekä Palvelun käyttömaksun kulloinkin voimassaolevan hinnaston tai Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti. Palveluntarjoaja ei palauta Asiakkaan suorittamia palvelumaksuja, ellei tämä sopimus pääty Palveluntarjoajan olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa hinnoittelua sekä maksuperusteita. Muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle viimeistään kolmea (3) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa laskun yhteydessä, Palveluun liittyvällä www-sivulla tai sähköpostilla. Mikäli Asiakas irtisanoo sopimuksen hinnanmuutoksen johdosta, muutettuja ehtoja ei sovelleta irtisanomisaikana. Laista, asetuksista tai viranomaisten toimenpiteistä aiheutuvat kustannusten lisäykset korottavat hintoja välittömästi määräysten voimaantulohetkestä lukien.

Asiakkaan on maksettava Palveluntarjoajan lähettämät laskut eräpäivään mennessä. Mikäli maksu viivästyy, on Palveluntarjoajalla oikeus periä laillinen viivästyskorko. Erillisistä maksukehotuksista Palveluntarjoajalla on oikeus periä huomautuskulut. Mikäli Asiakas ei ole suorittanut maksua eräpäivään mennessä, on Palveluntarjoajalla oikeus estää Palvelun käyttö.

Kuluttajan asemassa olevalle Asiakkaalle tarjotut Palvelun maksulliset osat ovat kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) 6 luvun 16 §:n 1. momentin ensimmäisen kohdan mukaisia palveluita, joita eivät koske kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n säännökset peruuttamisoikeudesta etämyynnissä. Käyttäessään Palvelun maksullisia osia kuluttajan asemassa oleva Asiakas saa kuluttajansuojalain 6 luvun 13 §:n mukaisen ilmoituksen peruuttamisoikeuden puuttumisesta.

8. TIETOSUOJA

8.1 Tietojen käsittely

8.1.1 Tietojen rekisteröinti

Palveluntarjoaja rekisteröi Asiakkaan itsestään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot asiakastietokantaan ja palvelukohtaisiin rekistereihin. Palvelun käytöstä kertyy lisäksi Asiakkaista tietoa, jonka perusteella ei ole mahdollista tunnistaa yksittäistä Asiakasta (ei-identifioiva tieto). Tällaista ei-identifioivaa tietoa voidaan käyttää mm. tilastointitarkoituksiin. Palveluntarjoaja voi rekisteröidä myös muita tietoja Asiakkaista, mistä Asiakasta informoidaan tietoja kerättäessä. Osa Palveluntarjoajan Palvelussa pyytämistä tiedoista välitetään suoraan tietojen käsittelyyn oikeutetuille Kohteiden tarjoajille, mistä Asiakasta informoidaan tietoja pyydettäessä.

8.1.2 Tietojen käyttö

Tietoja käytetään ja muutoin käsitellään Palveluun liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi tietoja käytetään tilastollisesti tutkimustoimintaan sekä ALMA MEDIAN ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan suuntaamiseen ALMA MEDIAN tai kolmansien osapuolten viestimien ja palvelujen kautta sekä suoramarkkinointiin. ALMA MEDIA ei vastaa muusta kuin omasta Asiakkaiden tietojen käytöstä.

8.1.3 Evästeet ja niihin rinnastettavat tunnistamistavat

Palvelussa käytetään evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten digitaalisia sormenjälkiä sivuston kävijäliikenteen tilastointiin sekä eräiden sivuilla olevien palvelujen käytön mahdollistamiseksi ja helpottamiseksi. Eväste on pieni, käyttäjän selaimelle lähetettävä tekstitiedosto. Evästeiden käyttäminen auttaa Palveluntarjoajaa kehittämään ja parantamaan Palvelun sisältöä ja toiminnallisuutta.

Evästeitä ja niihin rinnastettavia tunnistamistapoja käytetään mm. toteuttamaan maksullisten palveluiden käyttö luotettavasti ja tietoturvallisesti, muistamaan käyttäjän viimeksi käyttämiä palveluita ja asetuksia sekä toteuttamaan tarkoituksenmukaisen sisällön ja mainonnan näyttämistä käyttäjälle.

Käyttäjä voi estää evästeiden ja niihin rinnastettavien tunnistustapojen käytön selaimensa asetuksista. Tällöin Palvelu ei välttämättä ole käytettävissä samalla lailla kuin evästeiden käytön sallien.

8.2 Asiakkaan oikeudet

8.2.1 Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisterinpitäjänä toimii Alma Mediapartners Oy, PL 327, 33101 Tampere. Tarkastuspyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

8.3 Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Tämän sopimuksen ehdot hyväksymällä Asiakas antaa ALMA MEDIALLE yksiselitteisen suostumuksen tässä kohdassa tarkoitettujen henkilötietojen käsittelyyn ja käyttöön.

9. OIKEUDET AINEISTOON

9.1 ALMA MEDIAn tuottama Aineisto ja muu Aineisto, johon Palveluntarjoajalla on oikeus

ALMA MEDIAN tuottaman Aineiston omistus- ja kaikki muut oikeudet (käsittäen tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet) kuuluvat ALMA MEDIALLE.

ALMA MEDIAN tuottaman Aineiston julkaiseminen, välittäminen, yleisön saataville saattaminen, levittäminen ja kopioiminen, siirtäminen tai muunlainen muokkaaminen sekä käyttäminen osana toista palvelua on kiellettyä ilman ALMA MEDIAN etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

9.2 Asiakkaan lähettämä Aineisto

ALMA MEDIA säilyttää Asiakkaan toimittamaa Aineistoa (mm. Kohde- ja mainosaineisto) enintään 15 päivää toimituspäivästä lukien, jonka jälkeen ALMA MEDIALLA on oikeus tuhota Asiakkaan toimittama Aineisto, ellei toisin ole sovittu.

9.3 Aineiston käyttö Palveluntarjoajan palveluissa

Palveluun tallennettu Aineisto tulee ilman eri korvausta osaksi ALMA MEDIAN sähköisiä tietokantoja ja se voidaan osana tietokantoja julkaista ja saattaa yleisön saataviin tietokantoja julkaistaessa.

ALMA MEDIALLA on oikeus julkaista ja saattaa yleisön saataviin Palveluun tallennettu Aineisto tai osa siitä ALMA MEDIAN julkaisemissa sanomalehdissä ja muissa painotuotteissa ja/tai muissa sähköisissä viestimissä samoin kuin muuttaa Aineistoa hyvän tavan mukaisesti ja luovuttaa em. oikeutensa edelleen.

10. YLIVOIMAINEN ESTE

Seuraavia seikkoja on pidettävä ylivoimaisena esteenä, mikäli ne estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: työselkkaus ja kaikki muut sellaiset seikat, joihin sopijapuolet eivät itse voi vaikuttaa, kuten työvoimassa tapahtuvat odottamattomat tapahtumat, tulipalo, sota, liikekannallepano, pakko-otto, takavarikko, valuuttarajoitukset, kapina, sähkökatko ja häiriö tele- ja/tai internet-liikenteessä. Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudesta maksaa vahingonkorvausta ylivoimaisen esteen vaikutusajaksi.

Ylivoimaisen esteen olemassaolosta, syystä ja sen lakkaamisesta on viipymättä ilmoitettava toiselle sopijapuolelle sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Palveluntarjoaja voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä myös Palveluun liittyvillä www-sivuillaan.

11. SOPIMUKSEN PURKU

Molemmilla sopijapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli toisen sopijapuolen voidaan katsoa olennaisesti rikkoneen sopimusta, eikä tämä ole korjannut toimintaansa sopimuksen edellyttämäksi viikon kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan. ALMA MEDIALLA on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi toisen sopijapuolen jouduttua konkurssiin, yrityssaneerausmenettelyyn, selvitystilaan tai maksukyvyttömyys tai -häiriötilaan tai toisen sopijapuolen jouduttua maksuhäiriöön suhteessa ALMA MEDIAAN.

12. SOPIMUKSEN SIIRTO

ALMA MEDIALLA on oikeus siirtää tämä sopimus ja siihen perustuvat oikeudet ja velvollisuudet toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle sekä Palvelun tai siihen liittyvän liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

13. SOPIMUKSEN MUUTOKSET

Näistä ehdoista poikkeavista yksittäisen sopimuksen ehdoista tulee sopia kirjallisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja ja muutokset tulevat voimaan kun Palveluntarjoaja ilmoittaa siitä Palveluun liittyvällä www-sivullaan ja ehdot ovat olleet Palvelussa viikon nähtävillä. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutosta, on hänen ilmoitettava siitä Palveluntarjoajalle viikon kuluessa siitä, kun muutos tuli voimaan. Mikäli kuluttajan asemassa oleva Asiakas irtisanoo sopimuksen muutoksen johdosta, muutettuja ehtoja ei sovelleta irtisanomisaikana. Irtisanomisajan kuluttua Asiakkaan oikeus käyttää Palvelua lakkaa ja käyttäjätunnus mitätöidään. Asiakkaan katsotaan joka tapauksessa hyväksyneen muutokset käyttäessään Palvelua saatuaan tiedon muutoksesta.

14. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa yhden kuukauden irtisanomisajalla, ellei toisin ole sovittu. Irtisanomisen tulee tapahtua sähköpostilla tai muutoin kirjallisesti. Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen myös ilmoituksella Palveluun liittyvillä www-sivuillaan.

Sopimuksen voimassaolon päättyessä Palvelun ja sen mukana mahdollisesti tulleen Aineiston tähän sopimukseen perustuva käyttöoikeus päättyy. Päättymisestä huolimatta tähän sopimukseen perustuvat vastuita koskevat ehdot jäävät voimaan.

15. ALUEELLINEN RAJAUS

Maksulliset Palvelut on tarkoitettu ensisijaisesti käytettäväksi Suomesta. Lisäksi maksullisten Palveluiden käyttö on sallittua tämän käyttösopimuksen perusteella Pohjoismaista ja Euroopan Unioniin kuuluvista maista. Maksullisen Palvelun käyttö muista maista edellyttää erityistä ja erillistä sopimusta Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä.

16. ERIMIELISYYDET

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla, mutta mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan ne yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeus. Kuluttajan asemassa olevalla Asiakkaalla on oikeus nostaa kanne sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on Suomessa asuinpaikkansa. Kuluttajan asemassa olevalla Asiakkaalla on myös oikeus saattaa erimielisyys kuluttajavalituslautakunnan ratkaistavaksi.


Alma Mediapartners Oy